Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.

De eigenaar van deze website is vzw OC West, Leiestraat 22, 8500 Kortrijk, België
Tel: +32(0)56 28 09 00

Als u niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden wordt u verzocht de website te verlaten.

Het gebruik van de website van de Week van de Smaak impliceert dat de bezoeker, hierna de gebruiker genoemd, zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Onder “informatie” wordt hieronder verstaan informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere items.

Aansprakelijkheid

 • Oc West besteedt veel zorg aan de creatie van deze website; de informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Nochtans kan de vzw Oc West noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen.
 • Alle verstrekte informatie wordt “zonder meer” zonder garantie van om het even welke aard verschaft. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging.
 • Oc West vzw is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.
 • Oc West vzw kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
 • Oc West vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen.

Hyperlinks naar sites van derden

 • De Week van de Smaak website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden.
 • Oc West vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
 • Het aanbieden door Oc West vzw van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat Oc West vzw de elementen die deze sites bevatten zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat Oc West vzw haar gebruikers het gemak van hyperlinks aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen Oc West vzw en de uitbaters van deze sites.
 • Oc West vzw kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

 • De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van Oc West vzw.
 • De teksten, afbeeldingen en andere items op de website Week van de Smaak worden door het auteursrecht beschermd: reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen.
 • Het opslaan van informatie van Oc West vzw in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch “cachen” van de informatie door de browser).

Bescherming van de privacy

 • Oc West vzw respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van ”persoonlijke gegevens” via de Week van de Smaak website en het gebruik dat Oc West vzw van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.
 • Oc West vzw verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruikers van haar website voor klantenbeheer en voor interne doeleinden.

Recht op inzage en correctie

 • Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door Oc West vzw worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde de verbetering van deze gegevens vragen.
 • Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan Oc West vzw, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare.

E-mail berichten

 • E-mail berichten met zijn eventuele bijlage(n) verbindt de vzw Oc West op geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende briefwisseling kan dat.
 • Noch de vzw Oc West noch de auteur van e-mail berichten kan bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan en zijn eventuele bijlage(n).


Wil je meedoen aan de Week van de Smaak? Fantastisch! Maar vooraleer je aan het brainstormen gaat, lees je best nog even ons charter na. Het charter beschrijft de doelstellingen en de inhoudelijke accenten van de Week van de Smaak. Enkel activiteiten die beantwoorden aan het charter en die voldoende culturele meerwaarde bieden, kunnen deel uitmaken van het officiële programma van de Week van de Smaak.

Download hier het charter van de week van de smaak